RETURNS

 

เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า
 
สินค้าทุกรายการที่ทำการสั่งซื้อจากทางร้านไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดได้ (ยกเว้นในกรณีที่ทางร้านส่งสินค้าให้ผิด)
 
สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้าสามารถทำได้ภายใน 7 วันหลังจากซื้อสินค้าจากทางร้าน
 
สินค้าที่ทำการเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100 % โดยที่ตัวสินค้ายังไม่ผ่านการใช้งาน
 
ลูกค้าจะต้องเก็บใบเสร็จที่ออกโดยทางร้านเพื่อเป็นหลักฐานในการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง
 
ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะส่งคืนสินค้า จะต้องส่งผ่านไปรษณีย์ไทย ( EMS )เท่านั้น และ
ลูกค้าจะต้องแนบเงินค่าจัดส่งของคืนเป็นจำนวนเงิน 100 บาทมาให้กับทางร้านด้วย ( ยกเว้นในกรณีที่ทางร้านส่งสินค้าให้ผิด และ ทางร้านจะรับผิดชอบในส่วนของค่าจัดส่งของลูกค้าให้ด้วย )
 
ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าชิ้นอื่น ถ้าราคาสินค้าที่ต้องการจะเปลี่ยนต่ำกว่าสินค้าที่จะเปลี่ยน ทางร้านจะไม่คืนเงินส่วนต่างให้กับลูกค้า แต่ถ้าราคาสินค้าที่ต้องการจะเปลี่ยนสูงกว่าสินค้าที่จะเปลี่ยน ลูกค้าจะต้องบวกเงินเพิ่มเติมให้เท่ากับมูลค่าสินค้าที่ต้องการจะเปลี่ยน
 
สินค้าลดราคาทุกรายการ จะไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้ทุกกรณี  ( โปรดตรวจสอบสินค้าหรือสอบถามพนักงานให้แน่ใจก่อนสั่งซื้อ )